Privacyverklaring

Bij Transkomma hechten we veel waarde aan een goed beheer van uw persoonsgegevens.

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, doen we dat steeds in overeenstemming met de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens (de ‘AVG’ of ‘GDPR’, alsook aan de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Bij eventuele vragen of voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kan u zich tot ons wenden via volgende contactgegevens:

Transkomma
Geemstraat 129
9220 Hamme
Tel: +32 499 388 619
www.transkomma.be
[email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

Transkomma verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van haar bedrijfsactiviteiten. Deze persoonsgegevens worden bekomen van de betrokkenen of daartoe gemachtigde derden, hetzij rechtstreeks of via het invullen van het contactformulier op onze website, hetzij via publiek toegankelijke bronnen:

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer
 • Ondernemingsnummer
 • BTW-nummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

De beveiliging van uw persoonsgegevens

Transkomma gaat op een verantwoorde wijze om met de persoonsgegevens die zij verwerkt en heeft passende initiatieven genomen met het oog op de beveiliging van haar data, zowel wat betreft verlies, diefstal of enig ander onrechtmatig gebruik van deze gegevens.

Daarnaast worden uw persoonsgegevens niet langer bewaard dan nodig of wettelijk verplicht is.

Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn, zullen uw persoonsgegevens worden vernietigd of teruggegeven.

Vertrouwelijkheid

Transkomma zal, behoudens uw toestemming, de persoonsgegevens die zij van u onder zich heeft niet verstrekken aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen of de overeenkomst met u.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Transkomma en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Transkomma houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Ook kunt u zich bij ontevredenheid over de afhandeling wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):  https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Transkomma behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen aan de laatste ontwikkelingen in de wet- en regelgeving. Op onze website vindt u de meest actuele versie van de privacyverklaring.